San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

 Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines       Tel. No.:  044-7690585

Church Talk Post New Entry

Insights and Reflections for the Celebration of Easter Vigil

Posted by Jose Luis Perez on March 31, 2013 at 11:20 AM

Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng dakilang pagdiriwang na ito ng Paschal Triduum, o ng tinatawag nating triduo ng Paskuwa. Sa puntong ito, sa huling bahagi ng ating dakilang pagdiriwang na ito, tayo ngayon ay nasa pagtawid na patungo sa panibagong panahon sa ating Liturgical Calendar. This celebration marks the end of this three days celebration and commemoration of the passion and death of Christ. Dito na nagwawakas ang ating paggunita sa pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesus.

 

Ang pagtitipon natin na ito ay tinatawag nating "Easter Vigil." Ito ay binubuo ng apat na bahagi. Una ay ang ginawa natin kanina, ang pagbabasbas ng apoy. This is what we call the service of the Light. And this can be considered as a sort of "declaration." Sinasabi sa atin sa bahagi ng pagdiriwang na ito na ang kadiliman ay napawi na ng kaliwanagan. Na ang dilim na ating naramdaman noong si Jesus ay magpakasakit at mamatay, ngayon ay Kaniya mismong pinawi sa Kaniyang muling pagkabuhay. Kaya nga dapat nating makita sa pagkakataong ito, na si Kristo and dakilang liwanag na pumawi sa kadiliman ng kasalanan.

 

Ang ikalawang bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang Liturgy of the Word, o ang Liturhiya ng Salita ng Diyos. This could be considered as a process of proclamation. Ipinapahayag sa atin, sa pamamagitan ng mga pagbasa na sa atin ay ipinahayag kanina, narinig natin ang ilang mga salaysay tungkol sa tinatawag nating "passover" o pagtawid, at ang pagkakalikha ng Diyos sa sanlibutan. At sa Ebanghelyo, ipinahayag naman sa atin ang tagpo kung saan natagpuan ng mgankababaihan na ang pinaglibingan kay Jesus ay walang laman. This is the story of thr Empty Tomb. At ito ang sinasabing dakilang pagtawid, ang pagtawid ni Kristo mula sa kamatayan patungo sa bagong buhay.

 

Ang ikatlong bahagi ay ang pagsasariwa sa pangako sa binyag. Sisimulan natin ito sa pagbabasbas ng tubig, at ito ay ating iwiwisik, tanda ng ating pagsasariwa sa ating tinanggap na binyag noon. Ang bahaging ito ay nagpapahayag naman sa atin na sa pamamagitan ng Binyag, tayo ay nagiging kabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo, at dahil dito, tayo ay nagiging mga bagong nilalang. Pinanibago tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kaniyang muling pagkabuhay. Kung paanong si Kristo ay nabago matapos na Siya ay muling mabuhay, tayo rin ay binabago sa pamamagitan ng ating pakikiisa kay Kristo na ating nakakamit sa Sakramento ng Binyag.

 

At ang ika-apat na bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang Liturhiya ng Banal na Eukaristiya. Sa bahaging ito naman ating ipinapahayag ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga ito tinawag na Eucharist o Eukaristiya. Ito ay nagmula sa salitang griego na Eukaristein, na ang kahulugan ay thanksgiving o pasasalamat. Samakatuwid, sa bahaging ito, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, una ay dahil sa biyaya ng kaligtasan na ating tinaggap sa ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Jesus. At gayundin naman ay nagpapasalamat tayo sa bagong buhay na laan ni Kristo sa pamamagitan ng Kaniyang muling pagkabuhay.

 

Ito mga minamahal ng kapatid ang bumubuo sa ating pagdiriwang na ito. Ito ang dakilang gawain ng Diyos. Ang dakilang misteryo ng ating kaligtasan.

 

Ngayon, hayaan ninyo na muli nating gawin ang pagninilay na ating ginawa nitong mga nagdaang araw. Unawain natin at muling balikan ang ilang mahahalagang elements sa pagdiriwang natin na ito.

Una, tulad ng mga nagdaan nating pagdiriwang, ito ay may tamang oras din o timing. Sinasabi sa atin sa ating liturhiya na ang pagdiriwang na itoay dapat lamang gawin sa gabi. This celebration must take place at night, beginning after nightfall and ending with dawn. Ito ay dapat ipagdiwang sa gabi ng Sabado, mula sa pagkagat ng dilim hanggang sa pagbubukang liwayway. Ito po ay isang mahabang pagdiriwang din, kaya nga po ito tinatawag na Easter Vigil. Vigil....pagbabantay. We keep watch during this night to wait for the resurrection of Christ. Ating hihintayin ngayon ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Sa ating Ebanghelyo sinasabing umaga na nang matagpuan ng mga kababaihan at ng mga apostoles na ang inilibing na katawan ni Jesus ay wala na sa pinaglibingan nila. Ibig sabihin, probably, si Jesus ay muling nabuhay some time during the night. Sinasabing si Jesus ay muling nabuhay sa gabing ito. Kaya nga, tayo ngayon ay magbabantay, remembering that event full of joy, meeting our Risen Savior.

 

Gayun din naman, ito din ay paalala para sa ating lahat, ang pagiging handa. Hindi ba't sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan, hindi natin malalaman ang araw, ni ang oras kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya nga, ipinapaalala sa atin nito na kinakailangang tayo ay magbantay, dapat tayong maging handa. Paano tayo magiging handa? Manalangin tayo. At ito ang ginagawa natin ngayon. Habang hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo ay nananalangin upang ipahayag ang ating kahandaan.

 

Ikalawa, let us also look on the setting of our church, specifically, kanina sa pagsisimula ng ating pagdiriwang na ito. Everything was dark. Nang magsimula tayo, ang buong kapaligiran ay nababalot ng kadiliman. Walang ilaw maging ang ating simbahan. At natipon tayo doon sa labas ng ating simbahan kanina, kung saan mayroong isang munting siga. Itong siga o apoy na ito ay pagpapahiwatig sa atin ng presensiya ng Diyos sa ating pagtitipon na ito.

 

Kung ating babalikan, sa lumang tipan, may ilang sanaysay doon na kung saan ang apoy ay naging pagpapahayag ng presensiya ni Yahweh. Isa na dito ay noong tawagin ni Yahweh si Moises. Ito ay naganap sa Bundok ng Sinai, na kung saan nakita ni Moises ang presensiya ni Yahweh sa isang punongkahoy na nagliliyab, yung burning bush. Samakatuwid, sa apoy na ating sinindihan kanina, ang presensya ng Diyos ay sumasaatin. Sa gitna ng kadiliman na pansamantalang bumalot sa sandaigdigan, ang Diyos ay nasa ating presensiya ngayon.

 

Ikatlong mahalagang elemento sa ating pagdiriwang na ito ay ang kandila ng paskuwa. Ang kandilang ito ng Paskuwa ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po kung inyong pagmamasdan ito ng mabuti, ito ay may design na krus. It is also decorated with five grains of incense that symbolize the five wounds of Jesus. Nariyan din ang simbolo ng Alpha at Omega, ang una at huling mga letra ng Greek Alphabet. Nariyan din at nakasaad ang taon natin ngayon, 2013, ito ay nangangahulugan na ang buong taon, maging ang ating buong panahon, ay tanging kay Kristo lamang.

 

At kanina, sa ating pagpasok sa ating Simbahan, ang dilim na bumabalot sa ating kapaligiran, ay unti-unting naliwanagan sa kandilang ito ng Paskuwa. Si Kristo, na ating dakilang liwanag, ay ang pumawi sa dilim na dulot ng kasalanan at kasamaan

.

 

Another important element of our celebration is the renewal of our Baptismal Vows, ang pagsasariwa natin sa ating mga ipinangako noong tayo ay bininyagan, at gayundin naman ay ang pagwiwisik sa atin ng tubig na ating binasbasan kanina. Ito ang pinaka focal point ng ating pagdiriwang na ito. At ito ay marapat lamang na tignan natin in connection with the season of lent. Noong panahon ng Kwaresma, pinagsumikapan natin na ihanda ang ating sarili. Tayo ay nanalangin, nagnilay, nagpenitensya at nagbalik-loob sa Diyos. The season of Lent prepared us for this celebration of Easter Vigil. Kaya tayo naghanda ay upang maging marapat tayo na tanggapin ngayon ang biyayang ito na idinulot ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus.

 

At ngayon, tayo ay pumapasok na sa panibagong yugto sa kalendaryo ng ating Simbahan. We are now on the season of Easter. At sa panahong ito, ating tinatamasa at tinatanggap ang bunga ng pag-aalay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, matapos ang mahabang panahon na tayo ay naghanda noong panahon ng kwaresma, tayo ngayon ay naririto ngayon, ating tatanggapin ang biyaya ng bagong buhay na dulot ni Kristo.

 

Sa puntong ito ng ating kagalakan, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, tayo nawa ay tunay na magkaroon ng bagong buhay. Napawi na ni Jesus ang dilim ng kasalanan, tayo ngayon ay nakaharap na sa kaliwanagan na dulot ng ating Panginoon. Kaya nga, ito nawa ay maging paalala sa atin, na huwag na muling bumalik sa kadiliman ng kasalanan. Magsumikap tayo na ang liwanag na ito na ating tinanggap ay patuloy na magningas sa ating mga puso. Ang pangako na muli nating binigkas kanina ay patuloy nawa nating panghawakan. At higit sa lahat, ang kasamaan at kasalanan na noong panahon ng kwaresma ay ating tinalikuran, ay patuloy nawa nating talikuran sa lahat ng araw at panahon ng ating buhay. Sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagtalikod sa kasamaan at kasalanan.

 

Nawa mga kapatid, ang bagong buhay na dulot ni Jesus na ating tinatamasa ngayon, ay huwag nawa nating sayangin. Tanda ng ating pagpapasalamat sa dakilang ginawa ng Diyos, tayong lahat nawa ay palaging humarap sa liwanag na nakamtan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen.

 

Categories: Reflections of the Soul

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments