San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

 Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines       Tel. No.:  044-7690585

Church Talk Post New Entry

Insights for the Holy Thursday Liturgy (Homily delivered on the Mass of the Lord"s Supper)

Posted by Jose Luis Perez on March 31, 2013 at 10:40 AM

Ngayon ay pormal nang nagwawakas ang panahon ng Kwaresma. Ang apatnapung araw na ating inilaan upang maghanda sa pamamagitan ng pagninilay, pagdarasal, pagsisisi at paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, at higit sa lahat ay ang pagbabalik-loob sa Diyos. At sa puntong ito, tayo ngayon ay pumapasok sa panibagong panahon sa kalendaryo ng ating simbahan; ang Triduo ng Paskuwa o ang tinatawag nating Paschal Triduum.

 

Ang Paschal Triduum ay ang pinaka maikling panahon sa ating kalendaryo ng Simbahan. Ito ay nagsisimula sa gabi ng Huwebes Santo, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Misa ng paggunita sa Huling Hapunan ng ating Panginoong Jesus kasama ang kaniyang mga alagad, at ito ay nagwawakas sa Sabado de Gloria, sa pagdiriwang ng magdamagang pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, o ang tinatawag nating Easter Vigil. Kaya't kung ating bibilangin, papatak na halos tatlong araw lamang ito, kaya't ito ang pinaka maikling panahon sa kalendaryo ng ating simbahan.

 

Ngunit bagama't ang panahong ito, ang Paschal Triduum ay binubuo ng tatlong araw na may iba't-ibang gawain, ang buong tatlong araw na ito ay magkaka-ugnay. Ito ay isang "open-ended" celebration. Ito at tuloy-tuloy na pagdiriwang. Kaya nga po kung inyong mapapansin, mula sa pagdiriwang na ito ng Misa ng huling hapunan, walang pagbibigay ng Final Blessing sapagkat ito ay tuloy-tuloy. All the celebrations beginning from this Mass of the Lord's Supper until the Easter Vigil Mass should be considered as one great liturgical celebration. Ito ay isang dakilang pagdiriwang. Na kahit na sa ating pag-uwi mamaya, tayo ay nakapaloob pa rin sa pagdiriwang na ito. Kaya, ang mga oras sa pagitan ng mga pagdiriwang ay dapat na inilalaan sa personal na pagninilay at pananalangin. Kaya tama po yung sinasabi ng mga matatanda, na kapag Biyernes Santo, bawal ang maglaro, magtrabaho o gumawa ng mabibigat na gawaing bahay, bawal ang magsaya, sapagkat tayo ay dapat na magnilay at magdasal dahil tayo ay nakapaloob sa isang dakilang pagdiriwang na ito.

 

Ngayon, sa pagsisimula natin ng Paschal Triduum, ito ay ating sinisimulan sa paggunita natin sa Huling Hapunan ng ating Panginoong Jesus kasama ang kaniyang mga alagad. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang basta isang ordinaryong pagdiriwang. Ito ay mayaman sa kahulugan.

 

Una, magandang pagnilayan ang oras ng pagdiriwang na ito. Sinasabi sa ating liturhiya na ang pagdiriwang na ito ay ginagawa sa oras ng pagtatakip-silim, ang oras kung saan ang araw ay papalubog na. Bakit? Ito ay sa kadahilanan na hapunan po ang ating ipinagdiriwang. Noong araw, sabi ng matatanda, sila ay naghahapunan bago pa man dumilim. Sapagkat wala namang kuryente pa noong araw, wala pang ilaw, kaya dapat, hanggat may liwanag pa, makapaghapunan na sila. Ngunit hindi lang naman ito ang dahilan nito. Ang pagtatakip-silim ay sumasagisag din sa pansamantalang kadiliman na mamamayani sa oras na si Jesus ay ipagkanulo na ng isa sa kaniyang mga alagad. Sa pagkamatay ni Jesus sa Krus, tila baga ang kadiliman ay pansamantalang mamamayani. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang kadiliman na ito na mamamayani sa pagkamatay ni Jesus ay magagapi ng Kaniyang muling pagkabuhay matapos ang tatlong araw. Kaya mga kapatid, sa puntong ito, huling maririnig din natin ang kampana ng simbahan, ito na rin ang huling misa, sapagkat ang susunod na pagtunog ng kampana, ang susunod na misa ay sa muling pagkabuhay na ng ating Panginoong Jesus.

 

Ikalawa, ang pagdiriwang na ito ng Huling Hapunan ay pagpapa-alala din para sa atin ng kababaang-loob ng ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, isa sa mga struggle ng mga pari, lalo na ang mga nagkaka-edad na, ay ang pagdiriwang na ito. Ito po ay sa kadahilanang sa pagdiriwang na ito ay atin ding gagawin ang paghuhugas sa mga paa ng mga apostoles. At marami po sa mga pari ang hirap na hirap sa pagdiriwang na ito dahil mahirap po yumuko. Sino ba naman po ang hindi mahihirapan, 12 na paa po ang huhugasan, yuyuko ka, tatayo at yuyuko uli. Sino nga ba naman ang hindi mangangalay?

 

Pero alam po ninyo, ito ang talagang larawan ng pagmamahal at paglilingkod. Ginawa ni Jesus ang lahat ng ito sapagkat siya ay tunay na nagmamahal at naglilingkod. Hindi ba't kapag mahal mo ang ginagawa mo, kahit nahihirapan ka, gagawin mo pa rin ito? Kung talagang mahal mo ang ginagawa mo, kahit na ikaw ay masaktan, gagawin mo pa rin ito. At kung ikaw ay tunay na naglilingkod, ganun din, kahit mahirap, kahit masakit, gagawin mo, tanda ng iyong tunay na paglilingkod.

 

Ito ang ipinahayag ni Jesus nang hugasan niya ang paa ng kaniyang mga alagad. Sa pagpapakita niya sa kanila ng kaniyang kababang-loob, ginawa niya ang lahat ng ito dahil siya ay tunay na nagmamahal at tunay na naglilingkod. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit na alam ni Jesus na siya ang Panginoon, pinilit niyang ibaba ang kaniyang sarili tanda ng kaniyang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at paglilingkod.


Sa huli, ang pagdiriwang na ito ay may malaking kaugnayan sa ministeryo ng pagiging pari. Sa katunayan, ang araw na ito ay maituturing na araw ng mga pari. Sapagkat tuwing Huwebes Santo, sa pagdiriwang ng Misa ng Krisma, na ginawa kanina sa ating Katedral doon sa Malolos, kaming mga Pari ay muling nagsariwa ng aming mga ipinangako noong kami ay inordenahan. At sa pagdiriwang naman natin ngayon ng Misang ito ng Huling Hapunan, atin naman sasariwain ang pagtatatag ni Jesus ng Banal na Eukaristiya, na siyang sentro ng ginagawang paglilingkod ng pari.

 

Bagama't ang Huwebes Santo ay may kaugnayan sa ministeryo o paglilingkod ng pari, hindi naman ito nangangahulugan na ito ay para lamang sa mga pari. Sa katunayan, mayroon tayong tinatawag na "common priesthood." Na kung saan, sinasabing tayong lahat, lahat ng mga binyagan ay nakikisalo sa pagiging pari ni Kristo. Kaya nga ang ginawang ito ni Jesus, ang paghuhugas ng paa ng kaniyang mga Alagad, na siyang pagpapahayag niya ng kaniyang pagmamahal at paglilingkod ay hindi lamang paalala para sa mga pari. Ito ay paalala at paanyaya niya para sa ating lahat. Tulad nang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, ang mga ito ay ginawa ni Jesus bilang halimbawa na dapat nating tularan. Ang kaniyang kababang-loob at pagmamahal ay dapat na tularan nating lahat.

 

Mga kapatid, ito ay ilan lamang sa mga mahahalagang kaganapan ngayong mga Mahal na Araw. Bukas at maging sa Sabado mayroon pa tayong mga pagdiriwang na tunay na mayaman sa kahulugan.Nawa, sa ating dakilang pagdiriwang na ito ng Triduo ng Paskuwa, tayong lahat ay manatili sa presensya ng ating Panginoon, manalangin at magnilay tayo.

Categories: Reflections of the Soul

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments