San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

 Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines       Tel. No.:  044-7690585

Church Talk Post New Entry

Debosyon Kay San Lorenzo Ruiz

Posted by Emily G. Sequeira on September 18, 2012 at 12:55 PM

Nestor Gotis, a devotee of San Lorenzo Ruiz shares a prayer he has composed:


My brothers and sisters in Christ,


I have made my devotion to San Lorenzo Ruiz and wants to share my devotion to all the faithfuls in San Lorenzo Ruiz Church.


His example of faith to God is an inspiration to me to endure all kinds of pain, both in body and spirit. His memory of strength of faith is a consoling source at desperate times when my own faith to God is tested by fire of my own reason. In deep thoughts, I found that by devotion and faith to Christ and the righteousness of the saints have more reasons than my philosophical hulabaloo.


I crafted a prayer to him in Pilipino and I feel its power over my psyche. I feel my patron is hearing me and granting my prayers.


Please see then if my prayer is acceptable to the Church in SJDM and I hope this letter will be read during the mass, if it fits with the liturgical language , after reciting the Lord's Prayer, Hail Mary, Glory Be and the Apostles Creed. Thank you.


I hope this prayer will be read to persons who are inflicted with illness, may he or she is in the hospital and at home. It has a healing power.


Yours in Christ,

Bro. Nes


DEBOSYON KAY SAN LORENZO RUIZ

Sa pangalan ng Diyos Ama, at ng kanyang Anak, Panginoong HesuKristo, at Espiritu Santo, ako po ay naninikluhod sa paanan ng aking patron San Lorenzo Ruiz na dinggin ang aking panalangin at mataimtim na debosyon sa iyong katapatan sa Panginoon.


O mahal na patron San Lorenzo Ruiz, tunay kang matiisin sa hirap at mga pasakit. Bahaginan mo po ako ng iyong katatagan ng iyong pananampalataya at ng iyong pagkamatiisin sa mga pahirap at pasakit. Ikaw, O aking patron na ngayon ay naninirahan sa kaluwalhatian ng Panginoong HesusKristo, kasama ng mga santo at anghel sa kalangitan, hinihiling ko sa iyo ang iyong pagkalinga, sapagkat ako ay likas na mahina at walang kakayahang maging banal halintulad sa iyo. Tulungan mo po ako at ipinalangin mo po ako sa Diyos na ako ay mabahaginan na kanyang banal na pagpapala, at pagalingin po ako sa aking karamdaman, at ilayo ang aking mga mahal sa buhay sa lahat ng kapahamakan.


Nangungumpisal ako sa iyong espiritu at sa Panginoon na ako ay alipin ng kasalanan, subalit dahil sa iyong kabanalan, ako ay nagkaroon ng pag-asa ng kapatawaran sa aking mga sala, sapagkat ikaw ang aking tagapamagitan sa altar ng Panginoon nakapangyayari sa lahat. At dahil sa iyong katapatan at kabanalan, sa iyong dugo at sakripisyo, iwinaksi ng Panginoon Hesukristo ang timbangan ng paghuhukom sa lupa at sa kalangitan, at pinalitan ng kanyang pag-ibig, upang kanyang maalala ang aking pananampalataya at hindi ang aking mga pagkukulang.


O patron San Lorenzo Ruiz, ang iyong katapatan at kabanalan ay aking sandalan sa panahong ako ay nasa ilalim ng pagkalito at pag-aalinlangan, at pinalaya mo ang aking katawan at isipan sa pananakop ng mga masasamang pita at makayanan ang paghihirap.


O patron San Lorenzo Ruiz, bituin kang gabay sa kadiliman at gamot ka sa lahat ng karamdaman. Ako ay narito sa paanan ng iyong kabanalan. Ipinalangin mo po ako sa Panginoon, ngayon, at sa araw-araw, hanggang sa akoay papanaw, at maligtas ang aking kaluluwa sa apoy ng kapahamakan. Siya Nawa (AMEN).

 

 

Categories: Testimonials

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

1 Comment

Reply Emily G. Sequeira
9:46 PM on November 6, 2012 
Thank you Bro. Nestor Gotis for sharing your devotion to San Lorenzo Ruiz and your personal prayer to him. I'm quite sure there are still thousands of devotees who have felt the same way and who have experienced the same intercession by our patron saint.